GDPR AVGMet dit document informeer ik u, als de cliënt, welke gegevens ik opsla in uw cliëntendossier en wat ik ermee doe. Het is noodzakelijk dat u, als de cliënt, kennis heeft van deze privacy verklaring en er mee instemt.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een verplichting vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat een aantal persoonsgegevens, aantekeningen over uw zorgvraag die wij hebben besproken en aantekeningen naar aanleiding van de sessies die zijn gehouden.

Ook kunnen, na uw expliciete toestemming, gegevens van een eerdere behandelaar, bijvoorbeeld uw huisarts, worden opgevraagd en opgenomen worden in uw dossier, wanneer die voor uw behandeltraject noodzakelijk zijn.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en gezondheidsgegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • beschik over een Privacy Protocol, waarin de bescherming van uw persoonsgegevens meer in detail is verantwoord conform wettelijke eisen

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Het informeren, met uw expliciete toestemming, van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond, ten behoeve van overdracht of verwijzing naar een andere behandelaar.
 • In geval van waarneming door een collega-therapeut, tijdens mijn afwezigheid.
 • Het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).
 • Het informeren per emailing over nieuwe of gewijzigde praktijkinformatie.
 • Het voorzien in een behandelverslag op uw eigen verzoek of van bijvoorbeeld een rechterlijke instantie wanneer u dat nodig heeft voor een juridische procedure met derden.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en mijn sessieplanning kan bijhouden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

BEWAARTERMIJN CLIËNTGEGEVENS
De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de gezamenlijke zorgverzekeraars gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw eigen zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de nota
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • De kosten van het consult

UW RECHTEN
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Payodhi van der Graaff: Grienewei 3, 9131 EA in Ee, 085-8769455, info@innerlijkkindwerk.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [23 mei 2018].